Wadokai Aikido of Orlando

Photos

 image 1
 image 2
 image 3
Orlando Seminar
Gasshuku 2003
Orlando Students with Sensei Suenaka

 image 2

 image 3
 image 1
Sensei Suenaka and Sensei J
Gasshuku 2004
Sensei Suenaka and Charelston Aikidoka


 image 3

 image 3
Sensei Tom Larson and Sergi
Sensei Suenaka and Sensei CJ
Shihan Sonny First Night Kaiping, China Dojo

 


Shihan Sonny and Kaiping, China Aikidoka
Kaiping, China Aikidoka
Kaiping, China Aikidoka
Kaiping, China Aikidoka
Ali VS Shihan Sonny, 2000 DNC, Los Angeles, CA
Ali with Shihan Sonny, 2000 DNC, Los Angeles, CA

 Shihan Sonny & Kisshomaru Ueshiba Aikido Doshu (1969-1999)
Shihan Sonny & Moriteru Ueshiba Aikido Doshu (1999-current)
Shihan Sonny & Sensei Koichi Tohei

 Fujita Sensei, Arikawa Sensei & Shihan Sonny
Shihan Sonny riding his HOG
2006 Winter Camp, Hombu

 Foshan Wadokai - Shihan Sonny demonstrating Nikyo.

Foshan Wadokai - Jo Kata
Foshan Wadokai - Nikyo
Sensei Derek, Sensei Jeremy, Sensei Suenaka, and Sensei John

Gasshuku 2007 Cheraw, SC

Gasshuku 2007 Cheraw, SC

 Orlando Seminar 2007

Shinhan Sonny outside Bruce Lee's Family's House. Foshan Shunde, China

Inside Bruce Lee's Family's House. Foshan Shunde, ChinaShinhan Sonny Shaolin

Shinhan Sonny Statue

Rolling on the new mats!

 
 
©2004 Aikido Of Orlando